Struèni èlanak: MUCANJE U DJECE

Share

Za Psihologijski portal piše mr.sc Nataša Šuniæ, profesor logoped

Mnogi su roditelji zabrinuti i preplašeni kada njihovo dijete poène mucati.Ne znaju što da rade,kako da pristupe djetetu i kako da mu pomognu....Zato Vam iznosimo neke èinjenice da Vam pomognu u samom odnosu s djetetom i naèinu na koji biste trebali komunicirati sa Vašim djetetom.

Mucanje se ponekad može razviti naglo kod djeteta koje je imalo sasvim teèan govor kao reakcija na izrazito jak stres ili traumu. Ovakva reakcija je karakteristièna za djecu kod koje je govor «slaba toèka», te je povod mucanja gotovo uvijek poznat, a mucanje se javlja dan, dva nakon dogaðaja. Mucanje nastaje zbog pretjerane kontrole, tj. kada roditelji žele djetetu pokazati «pravi naèin» govora putem ispravljanja i upozoravanja ili izjavama kao što su «Govori sporije», «Nemoj toliko žuriti», «Potrudi se malo» …. Tada se roditeljima savjetuje da se što prije jave logopedu za savjet kako bi se sprijeèio razvoj kroniènog mucanja.

Simptomi koji upuæuju na to da se hitno moramo obratiti logopedu:

·dijete se "bori " sa rijeèima ( pri ponavljanju  sloga ili rijeèi naglo povisuje glas)

·poveæao se broj ponavljanja ( prije je dijete govorilo "Ta-tata....", sada "Ta-ta-ta-ta-tata....."

·dijete je poèelo ponavljati sve kraæi elemenat rijeèi

·kada dijete govori poèelo se uoèavati da dijete ima napetosti mišiæa lica, guta zrak-neravnomjerno koristi disanjeTo znaèi da se hitno treba javiti logopedu kako bi se dijete ukljuèilo u logopedsku terapiju, radi uklanjanja poèetnog mucanja.

Mucanje je prije svega poremeæaj govornog ritma,što zapravo znaèi da je govorna teènost poremeæena,te je zato mucanje najpoznatiji i najevidentniji govorni poremeæaj. Upravo je zbog karakteristiènoga govornog efekta lako prepoznatljiv. Kada govorimo o mucanju, ponajprije mislimo na govor djeteta koje muca, odnosno na njegovo verbalno-glasovno ponašanje koje karakteriziraju slijedeæe manifestacije: ponavljanje dijelova rijeèi i reèenica, produžavanje glasova, zastoji u govoru, neadekvatne pauze, ubacivanje razlièitih glasova, poštapalice (ovaj, pa….), dulje trajanje govora, razni nepotrebni zvukoviuh», «aa», «ah»), manja kolièina govora,tj izbjegavanje govora i sl.

Vrlo je važno znati da mucanje mogu pratiti i druge negativne pojave po dijete koje muca kao što su: strah pred govorom i govornim situacijama, tikovi, razlièiti pokreti glavom, tijelom i udovima, neadekvatne fiziološke reakcije (znojenje, crvenilo, ubrzan rad srca), strah, emocionalna nestabilnost, smanjena koncentracija, izbjegavanje vizualnog kontakta sa sugovornikom, netolerantan stav spram govornih situacija i slièno.  

PRAVILA PONAŠANJA S DJETETOM KOJE MUCA 

Ako primijetite simptome mucanja, odmah se obratite logopedu za savjet.·

Od prvog dana djetetu se obraæajte mirnim, ohrabrujuæim glasom. ·

Koristite jednostavne rijeèi i izgovarajte ih pravilno.

Osigurajte djetetu rast i razvoj u mirnom i vedrom okruženju.

Ako dijete muca, nemojte ga zbog toga grditi ili izgovarati rijeèi umjesto njega.

Takoðer je važno da ga ne usporeðujete s njegovim vršnjacima.

Nemojte ga ispitivati ne ostavljajuæi mu vremena da odgovori.

Uvijek ga gledajte u oèi dok govori. Vaše prirodno držanje pomoæi æe mu da savlada poteškoæe.·

Uvijek ga slušajte sa zanimanjem. Dijete mora osjetiti da imate povjerenja u njega.·

Organizirajte zajednièke igre koje potièu komunikaciju u opuštenoj obiteljskoj atmosferi.

Pokušati smanjiti komunikacijske pritiske i predvidljive stresne situacije.

Uputiti osobe iz djetetove okoline i odgajateljice u vrtiæu tako da budu upoznate s djetetovim problemom kako bi mu pomogle da se uklopi.

Govorite sporo tako da vas dijete nastoji oponašati i sporo govoriti. Budite mu uzorni model lijepog i teènog govora.

POTRAŽITI POMOÆ-KADA?

U sluèaju da se posumnja, ali se ne može ustanoviti da li je rijeè o mucanju ili tek prolaznim smetnjama izgovora, potrebno je obratiti se logopedu, koji æe vas pravodobno savjetovati. Normalne i prolazne smetnje javljaju se najèešæe izmeðu treæe i šeste godine života. Prema mišljenju veæine struènjaka, rano otpoèinjanje lijeèenja uvelike smanjuje mucanje u odrasloj dobi.

Ako kod djeteta koje ima neteèan govor, tj. koje muca postoje ove èinjenice, tada se treba hitno javiti specijalistu za govor, tj. logopedu:

·kada postoji obiteljska anamneza što se tièe mucanja ili poremeæaja izgovora

·kada dijete teško izražava svoje misli pretoèene u govor

·kada dijete pokazuje znakove frustracije ili je jako uznemireno zbog svog govora

·kada se dijete «bori» sa svojim govorom

·kada dijete odrasta u dvojeziènoj sredini i mucanje se ispoljava u njegovom materinjem jeziku

·kada ste vi kao roditelji dosta zabrinuti zbog djetetovog govora

·djetetovo opæenito dosta nesigurno ponašanje koje uzrokuje zabrinutost. 

Share

Dodatne informacije