Muškarci mijenjaju kupovne navike

Share

Istraživanje agencije Pleon razbija stereotip po kojemu su samo žene opèinjene kupovinom.

Agencija za komunikacijsko savjetovanje Pleon predstavila je „Izvješæe o muškarcima“, istraživaèku studiju koja objašnjava najnovije potrošaèke trendove i navike muškaraca, objašnjava tko su današnji „Novi muškarci“ i kakve bi promjene u marketinškoj komunikaciji mogla donijeti „Muška renesansa“. U istraživanju èiji se rezultati temelje na podacima s kljuènih europskih tržišta sudjelovala je i hrvatska èlanica Pleon mreže, agencija Pleon Dialog iz Zagreba.

Istraživanje je utemeljeno na opširnoj studiji i zapisima muškaraca u dobi od 25. do 45. godine života, koji su tijekom dvotjednog razdoblja redovito bilježili kakve su im kupovne navike i koje medije preferiraju.

Nedjeljom u trgovinu, istièe se, u nabavku ide gotovo dvostruko više muškaraca nego žena, što je dosta iznenaðujuæe, pogotovu ako se zna da trgovine s mješovitom robom nisu jedina mjesta na kojima se muškarci zaustavljaju.

Takoðer, tijekom 2007.godine tvrtka The Future Laboratory, koja se bavi predviðanjem trendova i istraživanjem navika potrošaèa, napravila je opširno istraživanje pod nazivom Menaissance („Muška renesansa”), koje je pokazalo da muškarci kupuju više nego ikada prije.

«Poznato nam je da je broj samaca, pritom mislim na muškarce, u Hrvatskoj u porastu te da muškarci odgaðaju trenutak kada æe se 'skrasiti' i dobiti djecu. Prosjeèna dob u kojoj su se muškarci ženili 1970. je bila 25,5 godina, 1990. ta je dob bila 27, a 2006. porasla je na 29,5 godina. Usto se uloge muškaraca i žena mijenjaju, s obzirom da muškarci preuzimaju sve više obveza kod kuæe. U Sjedinjenim Državama je, primjerice u razdoblju od 2000. do 2007., muškarèeva 'uloga onoga koji skrbi za obitelj' porasla sa 27 posto na oko 44 posto. Iz toga proizlazi da muškarci sve èešæe i više kupuju potrepštine za domaæinstvo, a izbor proizvoda što ih prosjeèan muškarac poèinje smatrati poželjnim gotovo je neogranièen. Komunikacijski trendovi morali bi postati odraz potreba tih novih muških kupaca, a uspjeh u komunikaciji s novom vrstom kupca zahtijeva odstupanje od dosadašnjih strategija”, pojasnila je Marina Èuliæ Fischer, izvršna partnerica u Pleon Dialogu.

Marina Èuliæ Fischer
Marina Èuliæ Fischer

Muškarci provode puno više vremena gledajuæi tv-program, slušajuæi radio i surfajuæi internetom.

Prema istraživanju tvrtke Jupiter Research, 71 posto muškaraca koristi internet prije nego što se odluèi na kupnju, a 97 posto meðu njima vjeruje informacijama što ih nude internetske stranice.

„Ovo istraživanje može uvelike pomoæi u pronalaženju naèina na koji brand može uèinkovito utjecati na muškarce kako bi osigurao mjesto na njihovim popisima za kupnju”, objašnjava Èuliæ Fischer.

Menaissance izvješæe novu vrstu muškarca naziva „NuRo Male” (skraæeno od „New Romantic Male”, u prijevodu „Novi romantièni muškarac”).

Za razliku od muškaraca koji su u protekla dva desetljeæa doživljavani kao hedonisti i vrlo osjetljivi na vanjski izgled, Menaissance izvješæe NuRo muškarca prikazuje kao osobu koja više raèuna vodi o svojem intelektu, ali istovremeno ne odustaje od pristalog izgleda.

Novost je njegova želja za usavršavanjem i uèenjem, pri èemu puno pozornosti polaže na britkost i „izoštravanje svojih moždanih vijuga”.

Vrsta posla što ga obavlja i prihodi, NuRo muškarcu više nisu žarišta njegova identiteta. Novi muškarac spreman je doškolovati se i uèiti, spreman je postati uglaðenijim, elokventnijim, obrazovanijim i mudrijim nego ranije.

„Novi romantièni muškarac“ je ambiciozan, odluèan, muževan, ali ne maèo, ni u kojem sluèaju nije feminiziran te vodi raèuna o razvoju svoje intelektualne strane.

Kao pojedinac je „potpuniji“ od svojih predaka. Moderni muškarac se mijenja, a utjecaj izmijenjenih prioriteta kod muškaraca bez sumnje ima velik znaèaj na komunikacijske trendove.

Istraživanje pokazuje da su u današnje vrijeme muškarci u životnoj dobi od 25 do 35 godina, skloniji potrošiti novac na nešto što æe im omoguæiti da postanu dobri poznavatelji nekih specifiènih znanja i vještina, nego na brandove što se neprestano reklamiraju putem medija, nastojeæi pritom pronaæi vrsnu kvalitetu kad je rijeè o odijevanju i modi, o tehnologiji, zabavi, putovanjima i gastronomiji.

NuRo muškarac traži toèno odreðene brandove, proizvode i mjesta koja æe u potpunosti odgovarati njegovoj novoj ulozi.

„Naèin na koji se promjene u ponašanju muškaraca otkrivene ovim istraživanjima odražavaju na njihove kupovne navike fascinantan je, a naš je glavni cilj pomoæi tvrtkama da nauèe svoje poruke usmjeravati u skladu s najnovijim saznanjima”, zakljuèuje Èuliæ Fischer.

 

Izvor: suvremena.hr

Share

Dodatne informacije