Štetni aditivi u slatkišima za djecu!

Share

 Hiperaktivnost i znaèajno smanjenje kvocijenta inteligencije za pet bodova kod djece, konkretna je posljedica utjecaja šest prehrambenih aditiva, odnosno umjetnih bojila koja se najèešæe nalaze u slatkišima i bezalkoholnim piæima dostupnima i na policama u našim trgovinama.

Pogubni utjecaj konkretnih bojila rezultat je studije Sveuèilišta u Southamptonu, èije je nalaze ovih dana negirala Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavom da su dokazi studije limitirani i time dopustila daljnju uporabu spornih bojila, iako najavivši njihovu kontrolu.

Britanski mediji prenose da su znanstvenici èiji je rad EFSA ignorirala uputili tamošnjoj Agenciji za hranu zahtjev za trenutnom akcijom. Njihov je apel usvojen te je britanska Agencija za hranu upozorila proizvoðaèe na posljedice i oèekuje se da æe, unatoè europskoj šutnji, umjetna bojila zamijeniti prirodnima.

Istu preporuku domaæim je proizvoðaèima uputio i Znanstveni odbor za prehrambene aditive, arome, pomoæne tvari u procesu proizvodnje i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom Hrvatske agencije za hranu.

Šest ispitanih aditiva

E102: Tartrazine

Sintetsko žuto azo bojilo. Može izazvati alergiju kod osoba koje su osjetljive na aspirin ili benzojevu kiselinu (E210), kao i kod onih koje boluju od astme. Moguæe su smetnje disanja, osip na koži, smetnje vida. U kombinaciji s benzojevom kiselinom (E210) može izazvati sindrom hiperaktivnosti kod djece. Zabranjeno u Norveškoj.

E104: Quinoline yellow

Sintetsko žuto bojilo. Upotrebljava se u prehrambenoj industriji, ali i u preparatima za kosu, kolonjskim vodama i slièno. Može izazvati alergiju i dermatitis. Pokusi na životinjama upuæuju na kancerogeno djelovanje èistoga kinolina. Zbog kemijske srodnosti s azo bojilima pretpostavlja se da u osjetljivih osoba može izazvati i hiperkinetièki sindrom. Zabranjeno je u SAD-u i Japanu.

E110: Sunset yellow

Sintetsko naranèasto azo bojilo. Upotrebljava se u hrani koja se mora zagrijavati, ali i u drugim prehrambenim proizvodima te u lijekovima. Može izazvati hiperkinetièki sindrom i alergijske reakcije (urtikarija, rinitis), posebno kod osoba koje su osjetljive na aspirin ili benzojevu kiselinu (E210). U pokusima na životinjama ustanovljeno je da može prouzroèiti rak bubrega. Pretpostavlja se takoðer da bojilo E110 može utjecati na nastajanje neurodermitisa i astme. Zabranjeno je u skandinavskim zemljama.

E122: Carmoisine

Sintetsko crveno azo bojilo. U osoba osjetljivih na aspirin ili benzojevu kiselinu (E210) može izazvati alergiju, urtikariju i rinitis. Pretpostavlja se takoðer da može prouzroèiti neurodermitis i astmu.

E124: Ponceau 4R

Sintetsko crveno azo bojilo. Na osnovi kemijske srodnosti s azo bojilima pretpostavlja se da može izazvati alergiju i hiperkinetièki sindrom, posebno u osoba koje su osjetljive na aspirin ili benzojevu kiselinu (E210). U istraživanjima na životinjama pokazalo se da može izazvati rak. Zabranjeno je u SAD-u i Norveškoj.

E129: Allura red

Sintetsko crveno azo bojilo. Nedovoljno ispitano. U pokusima na životinjama primijeæene su promjene ponašanja poput hiperaktivnosti. Na osnovi kemijske strukture (azo bojilo) pretpostavlja se da može izazvati alergiju i hiperkinetièki sindrom, posebno kod osoba osjetljivih na aspirin ili benzojevu kiselinu (E210). Pretpostavlja se takoðer da može utjecati na nastajanje neurodermitisa i astme.

Izvor: http://konzument.blog.hr/2008/04/index.html#1624682535

Share

Dodatne informacije