Najkompleksniji simulator mozga

Share

 Skupina neuroznanstvenika i softverskih inženjera na sveuèilištu Waterloo u Kanadi tvrdi kako su razvili do sada najkompleksniji model za simulaciju ponašanja ljudskog mozga. Simulirani mozak, nazvan Spaun (Semantic Pointer Architecture Unified Network), "izvršava" se na superraèunalu, ima i digitalno oko koje koristi za vizualni ulaz, robotsku ruku kojom crta svoje odgovore, a može proæi osnovne elemente na testu inteligencije.

Spaun simulira 2,5 milijuna neurona koji su grupirani kako bi oponašali odreðene funkcije ljudskog mozga, što mu omoguæuje izvršavanje osam razlièitih zadaæa, poput kopiranja crteža, raèunanja, odgovaranja na pitanja i donošenja odreðenih zakljuèaka. Cijeli sustav pokušava što više simulirati ponašanje ljudskog mozga, odnosno vizualne podražaje analizira simulirani talamus, podaci su pohranjeni u neuronima, a zatim bazalna ganglija prosljeðuje zadatak dijelu mozga koji je odgovoran za njegovu obradu.

 

Sva ta obrada je napravljena na fiziološki toèan naèin, sa simuliranim naponima i neurotransmiterima. Simulirana su i ogranièenja ljudskog mozga, poput problema s pohranom više od nekoliko informacija u kratkotrajnu memoriju.

 

Istraživaèi najavljuju kako u buduænosti žele omoguæiti Spaunu da sam uèi nove moguænosti, bez da je prije programiran za njih, odnosno da sam može presložiti raspored i veze meðu simuliranim neuronima.

 

Više informacija može se pronaæi na ovim stranicama.

izvor: bug.hr

Share

Dodatne informacije