Predstavljamo - Udruženje kognitivne i bihejvioralne terapije Crne Gore ,,MNACBT''.

Share

 Udruženje broji i okuplja preko 50 èlanova iz reda psihijatara, psihologa, defektologa,a da ne zaboravimo i prijatelje koji svojim angažovanjem i podrškom takodje daju doprinos razvoju i unapredjenju udruženja.

Ono što smo sebi postavili kao osnovne ciljeve i zadatke tièe se: unapredjivanje kognitivne i bihejvioralne teorije i prakse, okupljanje struènjaka i razmjenu relevantnih informacija za teoriju i praksu kbt, edukacija èlanova i struènjaka iz oblasti kognitivno bihejvioralne terapije, pružanje struènih usluga u okviru projekata koji ukljuèuju kbt ili druge aktivnosti, upoznavanje struène i šire javnosti sa ovim vidom psihoterapije.

Više informacija pogledajte na : http://www.mnacbt.com/

 

Share

Dodatne informacije