Iskustva i stavovi djece, roditelja i uèitelja - rezultati istraživanja

Share

 Izvještaj o rezultatima istraživanja provedenog meðu djecom, uèiteljima i roditeljima u sklopu programa prevencije elektronièkog nasilja „Prekini lanac!“. Istraživanje je provedeno u osnovnim školama koje sudjeluju u našem programu, rezultate su obradile Marija Mikuliæ, Nikolina Šeparoviæ i Martina Tomiæ Latinac, a interpretaciju rezultata i ovaj prikaz zaokružile su Jasenka Pregrad i Martina Tomiæ Latinac.

Rezultati ovog istraživanja prikupljeni su u okviru školskog programa Prekini lanac! usmjerenog na prevenciju elektronièkog nasilja meðu djecom, a koji je nastavak osnovnoga preventivnog programa Za sigurno i poticajno okruženje u školama, poznatijeg po nazivu cijele akcije Stop nasilju meðu djecom. Dobiveni rezultati èinili su nam se dovoljno zanimljivima da ih podijelimo sa struènom javnošæu neovisno o preventivnom programu te da budu još jedan poticaj za raspravu o ovoj važnoj suvremenoj temi.

R E Z U L T A T I   I S T R A Ž I V A N J A

izvor: unicef.hr

Share

Dodatne informacije