Ekstremno kockanje

Share

Može li skakanje padobranom pomoæi osobama koje su ovisnici o kockanju? novo istraživanje pokazuje da ekstremni sportaši imaju mnogo zajednièkog s ovisnicima o kocki. Prema novom istraživanju s Bergenskog sveuèilišta, ekstremni sportaši mogu biti ovisni o uzbuðenju i impulzivni jednako kao i ovisnici o kockanju. Dok za kockare podizanje uloga može dovesti do gubitka novca i financijskih poteškoæa, ovisnici o ekstremnom sportu pokazuju nešto zdraviji stil života.

Ekstremno zdravo uzbuðenje

Skupina istraživaèa, na èijem je èelu profesorica Helga Myrseth (Odsjek za psihologiju Bergenskog sveuèilišta) pitali su se bi li kompulzivni kockari mogli biti stimulirani da pokušaju sa zdravijim oblikom ovisnosti. Sve je poèelo kroz rad Myrseth sa studentima gdje tražila da usporede obilježja ponašanja kockara sa skupinama ljudi koji su na slièan naèin opsjednuti nekom aktivnošæu. Nkon što je doktoririla na temu ovisnosti o kockanju, Myrseth ima veliko znanje o osobnosti kockara. Stvorila je bazu podataka praæenjem impulsa i traženja uzbuðenja kod kompulzivnih kockara.

Nakon što su izabrani ekstremni sportovi s popisa skupina za usporedbu, Myrseth i njezin tim su poslali ankete padobranskim timovima diljem Norveške. "Shvatili smo da su padobranci pojedinci koji traže uzbuðenja. Posebno je zanimljivo da se radi o zdravim ljudima, koji nemaju dijagnozu ili se smatra da su bolesni na bilo koji naèin. Kako se ispostavilo, postigli su ekstremnije rezultate nego kompulzivni kockari u svim postavljenim ciljnim skupinama." izjvaila je Myrseth.

Pozitivno traženje uzbuðenja

Rezultati su bili tako interesantni da je skupina istraživaèa odluèila objaviti èlanak. "Jedno od naèih glavnih otkriæa je da ekstremni rezultati za impulzivnost ili traženje uzbuðenja ne moraju biti negativni ili vezani uz dijagnozu, kao što je patološko kockanje. To može biti povezano i s više zdrave aktivnosti u slobodno vrijeme, kao što su ekstremni sportovi, tvrdi Myrseth.

Rad Myrseth i njezinog tima sugerira da kompulzivni kockari mogu dobiti zadovoljstvo bez rizika i propasti zdravlja. I kockari i ekstremni sportaši pokazuju jaku želju za intenzivnim podražajima. Za padobrance to proizilazi iz intenzivno napete prirode sporta. Za kockare to može dovesti do poveæanja kolièine novaca koji je u igri.

Kockanje kao rutina

Na jednoj razini, meðutim, dvije skupine se znaèajno razlikuju. Dok padobranci traže uzbuženje u novome, kockari su više zakljuèani u rutinu. Padobranci ne skaæu satima svaki dan, na naèin kako to èine kompulzivni kockari po cijeli dan na poker i sliènim aparatima. A buduèi da padobranci ono što rade, rade rjeðe i intenzivnije, uzbuženje od pojave novoga je jaèe, sugerira Myrseth.

Nastaje novo podruèje istraživanja

Ipak, i dalje ostaju mnoga pitanja. Je li impulzivnost i traženje uzbuðenja nešto s èime se ljudi raðaju? Ili su te potrebe nastale kao rezultat traženja odreðene aktivnosti?

izvor: medicalnewstoday.com

Share

Dodatne informacije