Screening psihološkog razvoja uèenika

Share

 U pet rijeèkih osnovnih škola starta i program »RASTEM« namijenjen prvašiæima u kojem je naglasak na socioemocionalnom uèenju i smanjenju agresivnog ponašanja.

RIJEKA Uz veæ postojeæe programe namijenjene zdravom odrastanju, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije od ove godine u suradnji s Gradom Rijekom provodit æe program skrininga mentalnog zdravlja uèenika osnovnih škola na rijeèkom podruèju. Program æe se provoditi u suradnji sa službom školske medicine i to u okviru kalendara cijepljenja pri èemu æe uèenici sedmih razreda ispunjavati kratak upitnik naslovljen »Moje snage i poteškoæe«.

Radi se o poznatom, brzom i jeftinom instrumentu koji se veæ niz godina upotrebljava u Europi i Americi s namjerom ranog otkrivanja rizika za mentalno zdravlje djece i mladih, a u Rijeci æe ga provoditi psiholozi Zavoda. Osim ovog programa, u pet rijeèkih osnovnih škola starta i program »RASTEM« namijenjen prvašiæima u kojem je naglasak na socioemocionalnom uèenju kao uèinkovitom sredstvu stvaranja prilagodbe na novo okruženje, ali i smanjenje agresivnog ponašanja. Spomenute programe financiraju Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo znanosti.

Novi programi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a predstavljeni su juèer u gradskoj vijeænici pred ravnateljima i struènim suradnicima rijeèkih osnovnih škola. Kako je više puta istaknuto, bez mentalnog zdravlja nema zdravlja u cijelosti, a problemi uoèeni u djeèjoj dobi mogu znaèajno smanjiti broj i intenzitet psihièkih poremeæaja u odrasloj dobi.

Defektolog Darko Roviš podsjetio je da æe prema sadašnjim procjenama 2020. godine drugi vodeæi uzrok pobola u svijetu, odmah nakon kardiovaskularnih bolesti, biti depresija. Pritom veæ sada podaci govore da izmeðu 12 i 27 posto adolescenata osjeæa poteškoæe vezane uz mentalno zdravlje, a od tog postotka adekvatnu pomoæ dobije manje od treæine.

– Cilj skrininga je rana intervencija kojom se mogu kompenzirati ili korigirati problemi i uvjeti koji dovode dijete u rizik niza negativnih ishoda – poruèio je Roviš.

Na temelju rezultata skrininga djeci i njihovim roditeljima bit æe preporuèen dodatni susret s psihologom ili školskim lijeènikom te ukljuèivanje u neke od aktivnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

izvor: novilist.hr / Barbara ÈALUŠIÆ

Share

Dodatne informacije