Priruènik "Kako kada krene naopako"

Share

 Priruènik "Kako kada krene naopako" izlazni je rezultat projekta "Zaštita djeèjih prava u tretmanu visokoriziènih obitelji",koji se provodi u partnerstvu Udruženja "Djeca prva" sa Centrima za socijalnu skrb, ured Dubrava i Sesvete. Projekt je financiran darovnicom Svjetske banke posredstvom Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH.

Priruènik je vrlo praktièan vodiè kroz usluge Centra za socijalnu skrb u zaštiti obitelji i djece. Možete ga preuzeti klikom na link.

Share

Dodatne informacije