Transseksualnost: život u krivom tijelu?

Share

 Transseksualnost je trajni osjeæaje nelagode i nepripadanja spolu u kojem je osoba roðena uz težnju da se živi i bude prihvaæen kao osoba suprotnog spola. Poremeæaj se javlja u djeèjoj i odrasloj dobi. Teško je procijeniti èestinu pore¬meæaja, ali se može tvrditi da se u populaciji nalazi najmanje jedan transseksualni muškarac na 30 000 odraslih muškaraca i jedna transseksualna žena na 100 000 odraslih žena.

NATAŠA JOKIÆ-BEGIÆ, ANA BABIÆ ÈIKEŠ, TANJA JURIN, † EMIL LUÈEV, DRAGANA MARKANOVIÆ, SILVIJA RUÈEVIÆ

Etiologija poremeæaja još je nerazjašnjena, iako postoje naznake da bi transseksualnost mogla biti povezana s nestandardnom hormonalnom aktivnošæu u prenatalnoj i kratkoj perinatalnoj fazi razvoja koja uvjetuje spolno »pogrešnu« mozgovnu organizaciju. Transseksualci se razlikuju s obzirom na biološki spol i rodni identitet (muško-u-žensko, žensko-u-muško), te s obzirom na seksualnu orijentaciju (homoseksualni i nehomoseksual¬ni). Za veæinu operiranih transseksualnih osoba operativna promjena spola je proces koji unaprjeðuje kvalitetu života. Pružanje pomoæi transseksualnim osobama složen je posao koji zahtijeva suradnju struènjaka za mentalno zdravlje (psihijatra, psihologa), endokrinologa i kirurga.

Integralna verzija rada u  Lijeènièkom  Vjesniku  2008;130:237–247

Share

Dodatne informacije