Dizajn igraèaka

Share

 Igraèke imaju didaktièku vrijednost (a time i proizvodno - komercijalnu), samo ako se uklapaju u sustav igre djeteta (i odraslih), kojim se ono sprema za rješavanje životnih problema, njegovu integraciju u društvo, pa i sam opstanak èovjeka na zemlji. Spomenut æu samo najhitnije èinitelje koje treba uzeti u obzir pri kreiranju i projektiranju pojedinih prototipova igraèaka. Na prvom je mjestu razvoj kao neprekidni dinamièki proces napredovanja psihièkih i fizièkih osobina, npr. poveæanje visine i težine djeteta, rast njegovih udova i skeleta, mišiæa, tetiva i unutarnjih organa.

Na psihièkom planu se razvija kvaliteta i kvantiteta najviše psihonervne djelatnosti - inteligencije, procesa mišljenja, što se oèituje kroz poveæanje rjeènièkog blaga, osjetljivost na utiske i sposobnost izražavanja, porast opsega interesa, uèinkovitiju i bolju pažnju.

Uèenje se manifestira kroz stjecanje novih iskustava, poèevši od uvjetovanih refleksa, dakle, u vježbanju novog, savršenijeg i trajnijeg ponašanja. To je, naravno, uèenje u širem smislu, za koje je èovjek sposoban veæ u najranijem djetinjstvu. U užem smislu, radi se o stjecanju sposobnosti za rješavanje problema, svladavanje složenih osjeæaja te o izgradnji socijalnih gledišta i potreba, a iz toga i novih motiva. Do promjene ponašanja dolazi pod utjecajem odraslih, ali i radi svjesnih samostalnih napora uèenja, dakle SAMOAKTIVNOSTI. Za oba procesa igraèke i igre u didaktièkom smislu predstavljaju nužan uvjet. Sazrijevanje oznaèava razvoj djeèjeg organizma na sve višem stupnju organiziranosti psihièkog i fizièkog života, a iskustvo poèinje upravljati ponašanjem.

Tehnološka naèela proizvodnje igraèaka

Živimo u visoko tehnologiziranom svijetu, u kojem igre i igraèke doživljavaju revolucionarne tehnološke skokove, što je svakako dobro, ali ono iskonsko u èovjeku i igri ostaje predmet mojeg kreativnog interesa i izazova, bez obzira na tehnološki postupak. Radi toga smatram da je uèinkovitost igraèke sadržana u njenoj kreaciji kao dijelu didaktièkog sustava, što dopušta uporabu elementarnih tehnièkih pomagala. Tako je drvo i obradba drva, kao tehnologija izradbe igraèaka, gotovo dominirajuæa u ponudi svijeta, a naroèito Europe. Svi poznati lanci robnih ku a i specijaliziranih trgovina imaju odjele za drvene igraæke, a u posljednje vrijeme uslijedio je novi val 'drvenih' modela kao svojevrstan odgovor naletu azijske plastike.

Plastika nudi širok izbor igraèaka na svjetskom tržištu, od pune i kvalitetne plastike talijanskih i nordijskih proizvoðaèa do jeftinog 'bofla' iz jugoistoène Azije. Papir i sve vrste kartona èine tehnološku osnovu za izradbu raznih vrsta djeèjih predmeta za igru od slikovnica do složenih igara na ploèi. Posebna je namjena papira i kartona u ambalaži same igraèke i prijevozu.

Marketing igraèke
Složeni proces reklamiranja i prodaje igraèaka zasniva se na nekoliko važnih principa. To je prije svega atraktivnost teme, bila ona originalna ili spretna obradba veæ poznate igre. Posebnu pažnju treba posvetiti dizajnu same igraèke i njene ambalaže, jer je osim funkcije važan privlaèan izgled kao razlog njene kupnje. Dakle, traži se dizajn koji 'zvoni'. Poštivanje zdravstvenih i sigurnosnih normi za zdravlje i sigurnost djeteta ima najviši prioritet. 'Kresanje' troškova proizvodnje i prodaje mora uvažavati svjetske norme, jer 'zidanje' cijena nikog na svjetskom tržištu ne zanima. Uèinkovita reklama i promidžba takoðer je nezaobilazni element dobrog plasmana. Tržište je 'napunjeno' svim vrstama roba pa se radi o potrebi 'utiskivanja' proizvoda u veæ postoje æe more ponude. Bez toga ni najbolji proizvod neæe naæi put do kupaca, jer æe obiteljski budžet za igraèke veæ biti potrošen na "Tamagochia".

izvor: marton.hr  / Ranko Marton

Ranko Marton po vokaciji je psiholog i sociolog. Meðutim, njegova sklonost k' izražavanju osebujnim umjetnièkim jezikom, zaokupila je velik dio njegovog radnog elana slikanjem i dizajniranjem. Njegova profesija mu je u tome pomogla pa je uspio proniknuti u dubinu djeèje duše i trajne ljudske potrebe za igrom i igraèkama. Kako sam zakljuèuje, fenomen igraèke i igre je praiskonska zagonetka života, kao što je zagonetan i sam život pa su ciljevi njegovog prikaza ovdje uokvireni u razmatranje praktiène namjene igraèke i aktualne znanstvene domete.

 

Share

Dodatne informacije