Psihološke pripreme za mirovne operacije

Share

 Aktivnosti psihološke pripreme sastavni su dio ukupne pripreme postrojbe, odnosno pojedinca koji se upuæuje u meðunarodnu mirovnu operaciju. Pripreme se provode od samog poèetka, poèevši od selekcije kandidata za misiju, a traju tijekom cijele obuke te se nastavljaju i po povratku iz misije, o èemu iz svog iskustva govori natporuènica Vlatka Grgiæ, èasnica za vojnu psihologiju u Pukovniji Vojne policije.

Natporuènica Grgiæ u Oružanim snagama je od 2005. godine. Obnašala je nekoliko dužnosti i stekla vrijedno iskustvo koje joj kao èasniku za vojnu psihologiju Pukovnije Vojne policije uvelike pomaže u radu. Osim u Doèasnièkoj školi u Jastrebarskom, radila je i u Obuènom središtu za meðunarodne vojne operacije, a šest je mjeseci provela i u misiji MINUSTAH na Haitiju. Natporuènica Grgiæ je pojasnila kako se dio psiholoških priprema za sudionike misija provodi u Obuènom središtu za meðunarodne vojne operacije, a provoðenje psiholoških priprema tijekom same obuke i nakon povratka iz misije zadaæa je psihologa u postrojbi. Rijeè je o poslu koji se provodi na više razina i zahtijeva suradnju svih sudionika. Radi se, napominje, i na operativnoj psihièkoj spremnosti postrojbe za sudjelovanje u mirovnoj operaciji, kao i na osobnoj psihološkoj spremnosti svakog pripadnika postrojbe.


 

U UN-ovoj misiji MINUSTAH natporuènica Grgiæ je radila na dužnosti èasnika za prevenciju stresa u zapovjedništvu vojne komponente misije. Bila je zadužena za organizaciju prevencije stresa u vojnoj komponenti misije

Upravo stoga, napominje natporuènica Grgiæ, psiholog u postrojbi treba biti ukljuèen u cijeli ciklus priprema postrojbe za njezino sudjelovanje u misiji. U svakoj fazi obuke psiholog je taj koji može dati prosudbu o psihološkoj spremnosti te predložiti mjere za unapreðenje, pri èemu se vodi zahtjevima zapovjednika ili vlastitim zapažanjima. Odreðena temeljna psihologijska znanja pripadnici postrojbe koji odlaze u misije stjeèu tijekom Temeljnog teèaja Vojne policije OSRH za meðunarodne mirovne operacije. "Na navedenom teèaju polaznici se upoznaju s psihološkim znaèajkama misije u koju se upuæuju, potrebama za prilagodbom koje te znaèajke nose, potencijalnim stresovima vezanim uz uvjete kao što su klimatske promjene, izmijenjeni uvjeti života i rada, kontakti s obiteljima, djelovanje u meðunarodnom vojnom okruženju, izloženost stranoj kulturi, suzbijanje predrasuda vezanih uz kulturu, zatim, naèinima suzbijanja posljedica stresa na osobnoj razini, ulogom zapovjednika u prevenciji stresa, potpori tijekom misije te održavanju psihièke spremnosti postrojbe, psihologijskim osnovama komunikacije i pregovaranja te temeljima psihologije mnoštva", pojasnila je natporuènica Grgiæ. U fazi preduputne obuke naglasak se stavlja na edukaciju zapovjednika, jer je uloga zapovjednika tijekom misije u prevenciji stresa veoma važna." Zapovjednik je kljuèan u skrbi za vojnike, prepoznavanju potencijalno stresnih i traumatskih situacija i njihova uèinka na emotivno stanje vojnika, prepoznavanju vojnika koji imaju poteškoæe u prilagodbi ili psihièke smetnje, pružanju psihološke prve pomoæi i organizaciji potpore nakon obavljenih zadaæa radi prevencije posljedica stresnih iskustava koje su sudionici misije doživjeli tijekom provedbe zadaæa." Natporuènica Grgiæ napominje i da je, izmeðu ostalog, sudionike misije bitno pripremiti na ciklus emotivnih reakcija koje ih oèekuju u misiji, odnosno educirati ih kako prepoznati promjene kod sebe i kako se s njima nositi. "Kod psiholoških priprema na pojedinaènoj razini, iznimno je važan i razgovor o obiteljskim temama te pripreme na obiteljske promjene jer se pokazalo da upravo obiteljski èimbenici mogu imati veliku ulogu u spremnosti za misiju", rekla je natporuènica Grgiæ te napomenula kako je jedna od zadaæa psihologa u postrojbi i rad s èlanovima obitelji. Natporuènica Grgiæ je radila i s pripadnicima Vojne policije po povratku iz misije. "Po povratku iz misije radi se u malim skupinama, i to tako da se razgovara o iskustvima i emotivnim reakcijama tijekom trajanja misije, a svrha je psihièko rastereæenje sudionika, procjena prilagodbe sudionika u radnom/vojnom i obiteljskom okruženju, upoznavanje s poteškoæama u ponovnoj prilagodbi koje mogu oèekivati, savjetovanje kako se s tim


 

poteškoæama nositi, upuæivanje u moguæe oblike psihološke skrbi o pojedincima ili skupini za koju se procijeni da je to potrebno te prikupljanje povratnih informacija važnih za psihološku pripremu pripadnika postrojbi koje æe biti upuæivane u misije." S obzirom na to da je i sama bila u misiji, iz prve ruke može posvjedoèiti koliko su psihološke pripreme važne za lakše i bolje snalaženje u misiji, ali ništa manje i za pripremu obitelji sudionika misija i, naravno, za što lakšu i bezbolniju prilagodbu nakon povratka. Inaèe u UN-ovoj misiji MINUSTAH natporuènica Grgiæ je radila na dužnosti èasnika za prevenciju stresa u zapovjedništvu vojne komponente misije. Bila je zadužena za organizaciju prevencije stresa u vojnoj komponenti misije, koordinaciju s postrojbama na terenu, organizaciju i provedbu uvodnih predavanja za novopridošle pripadnike kontingenata, završnih predavanja prije završetka misije, edukaciju èasnika i timova u postrojbama za krizne intervencije nakon potencijalno traumatskih iskustava (defusing, debriefing), sudjelovanje u provedbi kriznih intervencija, potporu u sluèajevima koje postrojbe ne mogu samostalno riješiti, provedbu klinièkih dijagnostièkih procjena pripadnika postrojbi s psihièkim poteškoæama, predlaganje mjera za postupanje, provjeru psihosocijalne klime u zapovjedništvu misije te psihièke bojne spremnosti postrojbi na terenu. Napominje da je bila dobro pripremljena za misiju te da se poslovi koje je radila ne razlikuju mnogo od onoga što sada kao vojni psiholog radi u postrojbi.
Kao èasnik za vojnu psihologiju Pukovnije Vojne policije ima velik spektar poslova. Buduæi da su postrojbe Pukovnije Vojne policije rasporeðene na podruèju cijele Hrvatske, zadaæa je i obilazak postrojbi na terenu, praæenje i provjera psihièke borbene spremnosti u postrojbama, predlaganje mjera zapovjedniku za poboljšanje stanja, psihološka prevencija i potpora, što ukljuèuje i provoðenje programa psihološke prevencije izvanrednih dogaðaja, sudjelovanje u prevenciji zloporabe sredstava ovisnosti, savjetovanje zapovjednika u poduzimanju mjera prevencije stresa te u njihovu radu s pripadnicima postrojbe koji iskazuju neprilagoðeno ponašanje, organizacija i sudjelovanje u provedbi kriznih intervencija te skupne i pojedinaène potpore i savjetovanja.
Uèinkovitost u provedbi zadaæa postrojbenog psihologa uvelike ovisi i u ostvarenoj koordinaciji i suradnji sa zapovjednikom Pukovnije VP-a te zapovjednicima podreðenih postrojbi, a s tom je suradnjom, kako navodi, iznimno zadovoljna.
Natporuènica Grgiæ prijavila se i za sudjelovanje u misiji ISAF, što bi joj, prema njezinim rijeèima, bio profesionalni izazov. S obzirom na to da joj je sada jedna od dužnosti upravo priprema pripadnika Vojne policije za misiju ISAF, to bi bilo itekako korisno iskustvo.
Na naše pitanje zašto se odluèila za rad u vojsci, istièe kako joj je sama moguænost da postane pripadnik Oružanih snaga bila izazov i èast. S druge strane, poslovi psihologa kako su organizirani u Oružanim snagama pružaju niz moguænosti, te omoguæuju primjenu razlièitih psihologijskih znanja i vještina. "Oèekivanja su mi èak i premašena", zakljuèila je.

izvor: hrvatski-vojnik.hr

Share

Dodatne informacije