Psihosocijalni prediktori progresije HIV bolesti

 Poznato je da biološki faktori kao što je nasljeðe, dobna starost te soj virusa utjeèu na HIV bolest, no osim njih, kao moguæi prediktori progresije HIV bolesti, istraživani su i neki psihosocijalni faktori. Neki od tih psiholoških varijabli su: stresori (stresni dogaðaji), depresija i distres, strategije suoèavanja sa stresom, socijalna podrška i gubitak, dispozicijski optimizam, otkrivanje HIV statusa i emocionalna ekspresija te kognitivni mentalni set.

Autor: SANJA BELAK KOVAÈEVIÆ
prof. psiholog

Opširnije...

Intellectual giftedness

Giftedness is a trait that starts at birth and continues throughout the life-span. Giftedness is not a marker of success, but rather of aptitude or the inherent ability to learn. Gifted children often develop asynchronously; their minds are often ahead of their physical growth, and specific cognitive and emotional functions are often at different stages of development.

Opširnije...

Umjesto da ih motivira na trošenje, glasna i napadna glazba tjera kupce

 Istraživanja psihologa pokazuju da kupovini pogoduje mirnija glazba, iako neki marketinški struènjaci navode da napadna glazba navodi kupce na brzopletu kupovinu.  Prema malim marketinškim trikovima glasna æe glazba dezorijentirati kupca tako da neæe obratiti pozornost na cijene te æe brzopleto nešto kupiti. No, teorija, èini se, ne djeluje u praksi.

Opširnije...

Profesionalni stres

 Prema istraživanju Europske agencije za sigurnost na radu i zaštitu zdravlja stres na radnome mjestu prisutan je kod gotovo svakoga treæeg zaposlenika Europske unije. Prema prikupljenim podacima, u EU stresom na poslu obuhvaæeno je 28% ili 41,2 milijuna zaposlenika, od toga više žena od muškaraca. Pokazalo se da u zanimanja povezana s visokom razinom stresa spadaju poslovi vezani za edukaciju (prosvjeta i sliène profesije), skrb o drugima (medicinsko osoblje, posebice medicinske sestre) i rukovoðenje (menadžment).

Opširnije...

STRAHOVI I ANKSIOZNOST KOD ŠKOLSKE DJECE

 Opæenito gledajuæi, strah je razumljiva reakcija na opasnu situaciju. On je ljudskom rodu omoguæio oèuvanje života jer nas je u životno opasnim situacijama tjerao na bijeg i obranu. Iako je strah kod ljudi sasvim normalna pojava, on nam ponekad onemoguæava da normalno funkcioniramo.

Opširnije...

Djeca koja svakodnevno jedu slatkiše agresivnija su u odrasloj dobi?

 Roditelji koji djeci ne daju puno slatkiša napokon su došli na svoje jer su na njihovoj strani sada i psiholozi. Oni naime tvrde da svakodnevno konzumiranje slatkiša može djecu uèiniti nasilnima u starijoj dobi. To je zakljuèak istraživanja provedenog na 17.500 sudionika koja je zapoèela 1970. godine. Podaci su s vremenom pokazali da su tada desetogodišnja djeca koja su jela slatkiše svakodnevno bila sklonija nasilju u svojim tridesetima.

Opširnije...

Ponašanje kod telefonskog komuniciranja

 Svi se koristimo telefonom, bilo fiksnim ili mobilnim, stoga bi bilo dobro znati temeljna pravila pristojnog ponašanja prilikom telefoniranja.

Opširnije...

Èetiri zagrljaja dnevno nužna su za preživljavanje, (a za rast - dvanaest

 Preporuèena dnevna doza zagrljaja jest: èetiri za preživljavanje, osam za održavanje, a dvanaest za rast – poruka je s tribine koju je, u povodu Djeèjeg tjedna i Nacionalne kampanje protiv tjelesnog kažnjavanja djece, uprilièio Obiteljski centar grada Zagreba. Željeli su upozoriti da se današnja obitelj bitno razlikuje od negdašnjih obitelji: naši su roditelji, bake i djedovi odrastali i živjeli u zajednicama koje su bile sastavljene od više generacija, što danas više nije sluèaj.

Opširnije...

Dodatne informacije