Za nadzor 100 kn !?

Share

»Naknada za provođenje nadzora utvrđuje se u visini iznosa do 100,00 kn (sto kuna).« ?

Na temelju članka 110. stavka 7. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 116/2003, 17/2004 i 136/2004, 107/2007, 57/2011, 61/2011), ministrica socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI IZNOSA I NAČINU ISPLATE NAKNADE ZA PROVOĐENJE NADZORA NAD RODITELJSKOM SKRBI

Članak 1.

U Pravilniku o visini iznosa i načinu isplate naknade za provođenje nadzora nad roditeljskom skrbi (»Narodne novine«, broj 32/2005; dalje u tekstu: Pravilnik), članak 3. mijenja se i glasi: »Naknada za provođenje nadzora utvrđuje se u visini iznosa do 100,00 kn (sto kuna).«

Članak 2.

U članku 4. iza riječi: »izrečen« dodaju se riječi: »odnosno konačnošću odluke o prestanku nadzora.«

Članak 3.

Na postupke nadzora koji su u tijeku primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Centri za socijalnu skrb dužni su u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika uskladiti odluke o izricanju nadzora s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/6

Urbroj: 519-03-2-1/9-13-3

Zagreb, 5. rujna 2013.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.

Share

Dodatne informacije