Ako tražite posao . . .

Share

Obavještavamo da je u NN br.144/11 od 14. prosinca 2011. godine objavljen javni natjeèaj za prijem u Odjel tretmana u Kaznionici u Glini.

ODJEL TRETMANA

Odsjek provedbe opæih programa izvršavanja kazne zatvora

4. viši struèni savjetnik za tretman – 3 izvršitelja/ice

Struèni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuèilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuèilišni studij ili specijalistièki diplomski struèni studij pedagoške ili druge odgovarajuæe društvene struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajuæim poslovima i položen državni struèni ispit

5. struèni suradnik za tretman – 2 izvršitelja/ice

Struèni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuèilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuèilišni studij ili specijalistièki diplomski struèni studij socijalni pedagog, pedagog, psiholog, socijalni radnik ili druga odgovarajuæa društveno humanistièka struka, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuæim poslovima i položen državni struèni ispit

6. vježbenik radi osposobljavanja za obavljanje poslova struèni suradnik za tretman – 1 izvršitelj/ica

Struèni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuèilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuèilišni studij ili specijalistièki diplomski struèni studij socijalni pedagog, pedagog, psiholog, socijalni radnik ili druga odgovarajuæa društveno--humanistièka struka

Share

Dodatne informacije