Pismo isprike g. Damira Brozoviæa, direktora tvrtke Trinom d.o.o.

Share

 U cjelosti prenosimo pismo gospodina Brozoviæa, direktora tvrtke Trinoma, upuæeno Hrvatskoj psihološkoj komori u svezi netoèno objavljenog teksta na stranici spomenute tvrtke, koji se odnosi na rad prof. Blažiniæa.

n/r. Predsjednik komore gospodin Hrvoje Gligora
Upravni odbor


Poštovani,
slobodan sam obavijestiti vas da je na našoj web stranici (www.trinom.hr) bio objavljen netoèan tekst vezan uz rad profesora Blažiniæa. Kako smo zbog istinitosti dužni objaviti ispravak, ovim vas putem želimo informirati o svim okolnostima spornog teksta.
Tekst je objavljen prije 8-9 godina, nikad nije prošao struènu recenziju te je imao iskljuèivo reklamni karakter. Nalazio se u slabo posjeæenom dijelu stranice te smo na njega potpuno zaboravili jer taj dio stranice nikad nije osvježen. Koliko je tekst zastario govori i èinjenica da prof. Blažiniæ koji se u njemu indirektno spominje u Trinomu nije ni na kakav naèin angažiran veæ više od 6 godina.
Sporni tekst kojeg smo u meðuvremenu uklonili glasio je ovako:
„Koliko god se psiholozi trudili uvjeriti nas kako test inteligencije mjeri inteligenciju i kako æe oni manje nadareni test uvijek riješiti slabije od onih «pametnijih», to ponekad nije istina. Postoje sheme po kojima se slažu zadaci za takve testove, postoje pravila kojih se autori takvih zadataka drže. Mi smo, naravno, i za ovaj dio testa angažirali vrhunskog predavaèa. On je profesor i sudski vještak za psihologiju te direktor Centra za razvoj osobnosti. Nakon postdiplomskog studija specijalizirao se za razvoj ljudskih potencijala.

Objavio je niz znanstvenih i struènih radova, stalni je struèni suradnik na HTV-u i RTL-u  te autor programa za prekvalifikaciju koji se veæ nekoliko godina uspješno provodi u Ministarstvu obrane“.  Kako je do objave ovoga teksta došlo bez konzultacije sa struènjacima i profesorom Blažiniæem (koji je spomenut) ovim putem koristim priliku da se duboko isprièam psihologijskoj struènoj javnosti kao i  profesoru Blažiniæu, zbog nestruèno i nejasno napisane najave Trinomovih priprema. U toj najavi je izostavljena svrha i cilj psihološke pripreme koju je profesor Blažiniæ radio u programu pripreme uèenika za situaciju testiranja i krivo je napisana tvrdnja u prvoj reèenici gornjeg navoda, vezana uz inteligenciju i testiranje inteligencije, što je nenamjerno moglo druge navoditi na krive zakljuèke. 


Radi otklanjanja svih nejasnoæa u interpretaciji želim istaknuti sljedeæe: profesor Blažiniæ je radio „Pripremu uèenika za situaciju testiranja“  s ciljem umanjivanja straha, treme i stresa, i privikavanja kandidata na testne situacije, a nikako s ciljem poveæavanja same inteligencije, što i nije moguæe. 


Takoðer koristim priliku osvrnuti se na neodgovoran i nestruèan èlanak objavljen u Veèernjem listu 31.5.2010. pod naslovom „Maturantima za 300 kuna nude 15 posto veæi kvocijent inteligencije“ za kojeg imam dojam da je podigao dosta prašine. Autorica èlanka neupuæena u temu o kojoj je pisala (ne razlikuje kvocijent inteligencije od rezultata na testu što nije za zamjeriti jer to nije razlikovao ni autor naše reklame na koju se autorica poziva) iz dvadesetminutnog telefonskog razgovora sa mnom neprecizno i senzacionalistièki izvlaèi dvije reèenice i stavlja ih u negativni kontekst. Iz moje perspektive èlanak ne zaslužuje komentar ali se na jednu reèenicu ipak moram osvrnuti:


„Štoviše, u školama èak i ne skrivaju da posjeduju testove intelektualnih sposobnosti koji su se polagali na Filozofskom fakultetu proteklih godina jer psiholozi koji su ih ispravljali na “izumrlim” prijamnim ispitima danas rade upravo na tim “spornim” pripremama za testove.“
Buduæi da se u cijelom tekstu spominje samo škola Trinom, logièno bi bilo da se i ta reèenica odnosi na nas. Meðutim, za nas je ovo vrlo neugodna laž. Mi u Trinomu nikad nismo ni vidjeli, a kamoli posjedovali ijedan test inteligencije, kako službeni tako i onaj koji se pisao kao prijemni na Filozofskom fakultetu. Nikad nismo èak ni pokušali doæi do njega. Sve informacije koje imamo o tim testovima javno su dostupne u službenim uputama za prijemni koje tiska Filozofski fakultet ili nam ih prenesu maturanti koji su taj test pisali.

Hvala na razumijevanju i s poštovanjem,
Damir Brozoviæ, direktor Trinoma

izvor: http://www.psiholoska-komora.hr

 

 

Share

Dodatne informacije