Novi broj Društvena istraživanja

Share

 Poštovani posjetitelji Psihologijskog portala, izašao je novi broj znanstvenog èasopisa Društvena istraživanja. Nadamo se kako æe Vas rezultati nekih od objavljenih radova zainteresirati i poslužiti Vam kao izvor novih spoznaja i praktièna pomoæ u Vašem radu.  

Glavna urednica, dr.sc. Renata Franc


 

- Sadržaj broja 107

UREDNIŠTVO ÈASOPISA "DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA"
Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC
Izvršna urednica: Gabrijela SABOL
Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIÆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIÆ-MIÆANOVIÆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemaèka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemaèka)

- Sadržaj, sažeci, kljuène rijeèi i puni tekstovi br. 107
- O èasopisu Društvena istraživanja


Sadržaj 107. broja

 

Dijana Moènik: Faktori koji utjeèu na upotrebu interneta te su osjetljivi na dohodak: meðudržavna empirijska èinjenica

Nataša Jokiæ-Begiæ, Lidija Arambašiæ: Psihološki èimbenici povezani s genetskim testiranjem

Marija Geiger, Zdenko Zeman: Mjesto življenja i integralna održivost – vitalnost lokalnog u globaliziranom svijetu

Mirjana Tonkoviæ: Pregled eksperimentalnih istraživanja manjinskog utjecaja

Renata Franc, Vlado Šakiæ, Ljiljana Kaliterna-Lipovèan: Percipirane posljedice doseljavanja i stav prema doseljavanju

Irena Miljkoviæ Kreèar: Teorijski modeli poduzetnièke karijere

Slavko Trniniæ, Igor Kardum, Boris Mlaèiæ: Hipotetski model specifiènih osobina vrhunskih sportaša u momèadskim sportskim igrama

Margita Pavlekoviæ, Marijana Zekiæ-Sušac, Ivana Ðurðeviæ: Prepoznavanje matematièki darovite djece s pomoæu ekspertnoga sustava, nastavnika i psihologa

Camelia Firicã: Slavenski utjecaj na rumunjski jezik – direktne referencije na hrvatski

Ivan Markešiæ: Od religijskog do nacionalnog identiteta i natrag (na primjeru Bosne i Hercegovine)

Mira Klarin, Ana Prorokoviæ, Slavica Šimiæ Šašiæ: Obiteljski i vršnjaèki doprinos donošenju odluka iz raznih sfera života u adolescenata – kroskulturalna perspektiva

Edita Èerni Obrdalj, Mirjana Rumboldt, Azijada Beganliæ, Ninoslav Šiliæ: Vrste nasilja meðu djecom i osjeæaj sigurnosti u školama Bosne i Hercegovine

Dario Sambunjak, Darko Hren: Izborni predmet "Vještine studiranja" na Medicinskom fakultetu u Zagrebu: opis i kvalitativna evaluacija

Share

Dodatne informacije