Održan okrugli stol „Maloljetnièke trudnoæe i majèinstvo – otvorimo oèi!“

Share

 Tim povodom okupilo se èetrdesetak predstavnika osnovnih i srednjih škola, centara za socijalnu skrb, patronažne službe, školske medicine, primarne ginekološke zaštite, nevladinih udruga te predstavnici Koprivnièko-križevaèke županije.

Prvim dijelom predavanja naglasak je stavljen na rizièno spolno ponašanje mladih i  psihosocijalni aspekt maloljetnièkih trudnoæa i majèinstva, u kojem je prezentaciju održala Silvija Staniæ, dipl. psihologinja i voditeljica projekta „Mama je mama“. Takoðer, prisutne je upoznala s inicijalnom idejom, nastankom i provoðenjem projekta „Mama je mama“, kao i o raznim aktivnostima pokrenutim s ciljem prevencije riziènog ponašanja mladih i pružanja pomoæi maloljetnim trudnicama, majkama i njihovim obiteljima.

Mr.sc. dr. Nives Šikaniæ Dugiæ, ginekologinja iz Centra za reproduktivno zdravlje Klinike za djeèje bolesti Zagreb govorila je o medicinskim aspektima maloljetnièkih trudnoæa i majèinstva, riziènoj seksulanoj aktivnosti mladih te o potrebi za uvoðenjem spolnog odgoja u škole koja æe na znanstveno utemeljen i razvojno primjeren naèin mladima dati informacije o odgovornom spolnom ponašanju, prevenciji spolno prenosivih bolesti i maloljetnièkih trudnoæa.

Dipl. socijalna radnica Vesna Šugar, voditeljica Materinskog odjela u Djeèjem domu Zagreb upoznala je prisutne s velikim iskustvom steèenim u radu s maloljetnim trudnicama i majkama, sa socijalnim rizicima, pravnim aspektima pomoæi, kao i zakonskim regulativama kojima se podliježe pri radu s ovako osjetljivom skupinom korisnica.

U završnom dijelu izlaganja, Jagoda Novak, mr.spec, govorila je o maloljetnièkim trudnoæama i majèinstvu s aspekta ljudskih prava te o potrebi za uvoðenjem odgoja za ljudska prava i demokratsko graðanstvo s ciljem edukacije mladih kako se u društvu ponašati spram drugih te kako ostvariti svoja prava.

Po završetku izlaganja prikazan je 27–minutni dokumentarni film Mama je mama snimljen u produkciji HTV-a. Kroz film su prikazane prièe triju maloljetnih majki, od smještaja u Materinskom odjelu do individualnih savjetovanja i grupa za potporu u Udruzi roditelja „Korak po korak“. 
Prateæi njihove prièe i promatrajuæi reakcije obitelji i šire okoline, nakon prikazivanja filma uslijedila je rasprava u koju su se ukljuèili predstavnici institucija iznoseæi svoje viðenje i iskustva u rješavanju ovog problema. Takoðer, prisutni su iznijeli svoje stavove o filmu, projektu i idejama za buduænost u zajednièkom cilju pružanja psihosocijalne, pravne i druge potrebne pomoæi maloljetnim trudnicama, majkama i njihovim obiteljima, ali i utjecaju na prevenciju riziènog ponašanja mladih.

U nastavku teksta donosimo zakljuèke s Okruglog stola:

- Potrebno je uvoðenje seksualne edukacije u osnovne i srednje škole koja æe na znanstveno utemeljen i razvojno primjeren naèin mladima dati informacije o odgovornom spolnom ponašanju, prevenciji spolno prenosivih bolesti i maloljetnièkih trudnoæa.
- Potrebno je uvoðenje odgoja za ljudska prava i demokratsko graðanstvo s ciljem edukacije mladih kako se u društvu ponašati spram drugih te kako ostvariti svoja prava.
- Potrebno je jaèanje uloge obitelji, kroz edukaciju roditelja o otvorenoj komunikaciji s djecom te naèinima kako s djecom razgovarati o seksualnosti.
- Potrebno je osigurati primarnu ginekološku zdravstvenu zaštitu za maloljetne trudnice, bez obzira na njezinu dob. Zbog riziènosti maloljetnièkih trudnoæa potrebno je omoguæiti kontrolu maloljetne trudnice u nadležnim ginekološkim ambulantama u bolnicama i Klinikama.
- Potrebno je sustavno pružanje psihološke i druge potrebne pomoæi maloljetnim trudnicama, majkama, njihovim obiteljima i partnerima, s ciljem odgovornog prihvaæanja novonastale situacije.
- Potrebno je osiguravanje dovoljnih kapaciteta za privremeni smještaj maloljetnih trudnica i majki s djecom izvan obitelji (smještaj u domu ili udomiteljskoj obitelji), u sluèajevima kada su odnosi unutar obitelji narušeni ili nepovoljni za majku i dijete.
- Maloljetnim trudnicama i majkama na redovnom školovanju, potrebno je osigurati moguænost nastavka školovanja unatoè privremenoj odsutnosti s nastave zbog trudnoæe i roðenja djeteta. U tu svrhu potrebno je napraviti protokol o postupanju u sluèaju pojave maloljetnièke trudnoæe.
- U sluèajevima maloljetnièkih trudnoæa nužna je suradnja obitelji i nadležnih institucija, posebice škole, ustanova socijalne i zdravstvene zaštite. U tu svrhu potrebno je napraviti protokol o suradnji institucija u sluèaju pojave maloljetnièke trudnoæe.

izvor: udrugaroditeljakpk.hr

Share

Dodatne informacije