Riješite dvojbe oko akademskih naziva i stupnjeva

Share

REKTORSKI ZBOR

Na temelju èlanka 7. Zakona o akademskim i struènim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/2007), Rektorski zbor donosi  POPIS AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE NJIHOVIH KRATICA

Share

Dodatne informacije