Prvašiæi neæe morati nauèiti èitati i pisati

 Najkasnije 2012. godine vjeronauk æe u osnovnoj školi dobiti alternativu u novom predmetu pod nazivom religijska kultura, a bit æe obavezan za sve uèenike koji ne pohaðaju konfesionalnu vjeronauènu nastavu. Uvoðenje religijske kulture kao alternative vjeronauku predviðeno je Nacionalnim okvirnim kurikulumom koji je predstavljen u Ministarstvu obrazovanja.

Opširnije...

Lijeèenje depresije mobitelom - besplatna usluga u Japanu

 Depresivne osobe u Japanu moæi æe dobiti besplatnu psihoterapiju mobitelom zbog nove usluge koju je osmislio jedan poznati japanski profesor. Internetska stranica koju mogu koristiti besplatno korisniku postavlja odreðni broj pitanja o njegovu snu, prehrambenim navikama, eventualnoj promjeni težine ili duševnom stanju. Potom nudi terapiju mobitelom.

Opširnije...

Mobitel više ometa vozača nego najbrbljaviji suvozaè

 Do sad smo veæ znali da su vožnja pod utjecajem alkohola i brzina najèešæi uzroci nesreæa, da pojaèana glazba u automobilu smanjuje brzinu vozaèeve reakcije u vožnji za èak 20 posto, a najnovije istraživanje tvrdi da korištenje mobilnog ureðaja tijekom vožnje više ometa vozaèa nego najbrbljaviji suvozaè.

Opširnije...

Brokerima Wall Streeta preporuèa se meditacija i joga

 Stalna kolebanja na Wall Streetu istanjila su živce i najotpornijih biznismena. U potrazi za oporavkom, sve više brokera ide na smirujuæe teèajeve joge i meditacije, izvješæuje New York Times.

Opširnije...

Prošle godine jedanest posto manje novih ovisnika

 Na sastanku Povjerenstva upozorili da se droga iz gradova širi i na sela a da su djevojèice poèele ispijati alkohol jednako kao i djeèaci.

Opširnije...

Sisak - Grad i policija u borbi protiv nasilja meðu uèenicima

 Zbog sve uèestalijeg nasilja meðu uèenicima u srednjim školama na podruèju Hrvatske, a u posljednje vrijeme i grada Siska, danas su se u Gradskoj vijeænici sastali gradonaèelnik Dinko Pintariæ i naèelnik PU sisaèko-moslavaèke Marko Rašiæ. Dvojica su se èelnika dogovorila kako treba pojaèati rad Vijeæa za prevenciju, odnosno izravnim mjerama utjecati na smanjenje nasilja meðu uèenicima. Gradonaèelnik Dinko Pintariæ  predložio je da se Vijeæe za prevenciju pojaèa sa struènjacima iz nevladinih organizacija, Centra za socijalnu skrb, ali i obiteljskog centra

Opširnije...

Hrvati umorni i bez privatnog života

 Hrvate posao jako izmori. Kad stignu kuæi, iscrpljeni se sruše, pa kuæanski poslovi padaju u drugi plan i budu odgoðeni “za sutra”. Muškarci si mogu priuštiti luksuz da se izvale pred televizorom, ali žene na takvo što mogu zaboraviti - na njihova leða pada briga za djecu. Nije stoga ni èudno što su Hrvati, prema statistikama, meðu najnezadovoljnijim nacijama u Europi.

Opširnije...

16. studeni - MEÐUNARODNI DAN TOLERANCIJE

 Rijeè tolerancija vuèe korijene iz grèke rijeèi tolerare što znaèi ponositi, trpjeti i uvažavati tuðe mišljenje i uvjerenje. Ljudska su biæa u pravilu tašta i umišljena, pa najèešæe pretpostavljaju da je tolerancija "izum" ljudskog roda. S druge strane, kod svih životinja koje žive u krdu, èoporu ili bilo kojem obliku organiziranog zajedništva postoje pravila ponašanja koja se ne smiju kršiti, jer svako takvo kršenje biva kažnjeno.

Opširnije...

Dodatne informacije