Hitno trebamo novi zakon o mobbingu

 Zlostavljanje na poslu, reèeno je, nije samo problem radnika veæ i njegove okoline i poslodavaca koji gubi zbog izostanka radnika s posla radi bolovanja i smanjene radne uèinkovitosti. Osim toga, po švedskim proraèunima, svaka žrtva mobbinga košta državu od 30 do 100 tisuæa dolara

Opširnije...

Pušaèi ne mogu udomljavati djecu

 Gradsko vijeæe u Londonu odluèilo je da pušaèi ne mogu udomljavati djecu. Je li ovo zadiranje u osobnu slobodu ili zdravorazumska odluka u korist djece?

Opširnije...

TV zaštita maloljetnika

Na temelju èlanka 15. stavka 5. Zakona o elektronièkim medijima (»Narodne novine«,  broj 122/03, 79/07 i 32/08), Vijeæe za elektronièke medije na 211. sjednici održanoj 4. studenoga 2008. donijelo je

PRAVILNIK O NAÈINU POSTUPANJA NAKLADNIKA TELEVIZIJSKE DJELATNOSTI RADI ZAŠTITE MALOLJETNIKA

Opširnije...

Hrvati se najviše boje bolesti, smrti i otkaza

 Svaki èetvrti Hrvat boji se vlastite financijske krize prouzroèene gubitkom radnog mjesta. Nakon straha od smrti i bolesti, koje osjeæa 70 posto graðana Hrvatske, vlastiti “financijski kolaps” izaziva najveæu bojazan. Èini se da je rijeè o sasvim opravdanom strahu koji je u zemljama zapadne Europe višestruko manji i definira ga samo devet posto graðana.

Opširnije...

Prevencija nasilja

 Biserka Topèiæ, 56-godišnja odgajateljica u vrtiæu, majka troje djece, od kojih je najmlaða 18-godišnja kæi, te trostruka baka predlaže da se za mlade uvedu tzv. tinejdžerski taksiji. Njima bi se za sniženu cijenu noæu prevozili mladi na povratku s noænih izlazaka.

Opširnije...

Pula protiv nasilja i vandalizma s videonadzorom u osnovne škole

 Val nasilja u Hrvatskoj sa smrtnim posljedicama meðu tinejdžerima uznemirava ovih dana svakog roditelja, a postavlja se pitanje kako tome stati nakraj. Ni Pula nije pošteðena problema, a pitanje sigurnosti djece u školi ili na ulici postaje broj jedan.

Opširnije...

Knjiga za istražitelje

 Bard kriminalistike ovog dijela Europe prof. dr. sc. Duško Modly dovršio je prvi hrvatski Rjeènik kriminalistike, na kojem je radio èetiri godine. Koautori su mu Marijan Šuperina i Nedžad Korajliæ. Rjeènik, koji više nalikuje enciklopediji, sadrži 8500 opširno i detaljno objašnjenih pojmova i termina na 1100 stranica. Osim tipiènih pojmova iz kriminalistike, rjeènikom su obuhvaæeni i pojmovi iz drugih znanosti koje imaju veze sa policijskim poslom. Najèešæe su to termini iz medicine, posebno psihologije.

Opširnije...

Odluka o proglašenju "nacionalnog dana oboljelih od epilepsije"

Na temelju èlanka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 17. listopada 2008. godine donio je ODLUKU O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA OBOLJELIH OD EPILEPSIJE« .

Dan 14. veljaèe proglašava se »Nacionalnim danom oboljelih od epilepsije«.

Dodatne informacije